โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สตรียะลา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,136
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 99 88 187 16.46
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 112 119 231 20.33
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 110 111 221 19.45
3 รวม ม.ต้น 27 321 318 639 56.25
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 53 133 186 16.37
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 54 121 175 15.40
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 45 91 136 11.97
6 รวม ม.ปลาย 18 152 345 497 43.75
รวมทั้งหมด 45 473 663 1,136 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0