โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : ร่มเกล้า ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,014
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 122 105 227 22.39
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 110 115 225 22.19
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 82 87 169 16.67
3 รวม ม.ต้น 16 314 307 621 61.24
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 58 84 142 14.00
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 56 64 120 11.83
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 63 68 131 12.92
6 รวม ม.ปลาย 13 177 216 393 38.76
รวมทั้งหมด 29 491 523 1,014 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0