โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : เวียงสุวรรณวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

จำนวน 919
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 81 104 185 20.13
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 88 87 175 19.04
3 มัธยมศึกษาปีที 3 6 77 70 147 16.00
3 รวม ม.ต้น 18 246 261 507 55.17
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 47 102 149 16.21
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 51 77 128 13.93
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 55 80 135 14.69
6 รวม ม.ปลาย 14 153 259 412 44.83
รวมทั้งหมด 32 399 520 919 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0