โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สุไหงโกลก ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,511
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 124 123 247 16.35
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 126 155 281 18.60
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 124 128 252 16.68
3 รวม ม.ต้น 27 374 406 780 51.62
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 98 170 268 17.74
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 82 164 246 16.28
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 69 148 217 14.36
6 รวม ม.ปลาย 25 249 482 731 48.38
รวมทั้งหมด 52 623 888 1,511 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0