โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวนนักเรียน : สวนพระยาวิทยา ปีการศึกษา 2563

จำนวน 1,163
# ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 126 121 247 21.24
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 101 97 198 17.02
3 มัธยมศึกษาปีที 3 4 57 68 125 10.75
3 รวม ม.ต้น 18 284 286 570 49.01
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 76 163 239 20.55
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 7 69 119 188 16.17
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 63 103 166 14.27
6 รวม ม.ปลาย 20 208 385 593 50.99
รวมทั้งหมด 38 492 671 1,163 100.00

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0