ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 กรุงเทพตะวันออก 4
2 จตุรวิทย์ 2
3 นวลจันทร์ 3
4 เบญจบูรพา 3
5 เบญจศิริ 4
6 รัชโยธิน 3
7 ราชนครินทร์ 2
8 วังทองหลาง 4
9 วิภาวดี 5
10 ศรีนครินทร์ 3
11 เสรีไทย 3