ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เบญจมราชูทิศ 5นายภักดี เหมทานนท์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สมพร แก้วคง
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
2 กัลยาณี 5นายส.สมบัติ มีสุนทร
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
นายสันติ นาดี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
3 พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ 5พีระพงษ์ สองวิหค
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
นายอรุณ รอดสันติกุล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
4 ทุ่งสง 4นายสุนันท์ กลับขันธ์
โรงเรียนทุ่งสง
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
5 สตรีทุ่งสง 5นายสง่า นาวารัตน์
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
6 ร่อนพิบูลย์ - จุฬาภรณ์ 6นายสันติกร รักสองหมื่น
โรงเรียนตระพังพิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
7 ต้นน้ำตาปี 5นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
นายปชานนท์ ชนะราวี
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
8 ทุ่งใหญ่ 5นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
9 หัวไทร-เชียรใหญ่ 7นายคีรี มากสังข์
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์
นายปราโมทย์ พรหมนิล
โรงเรียนเชียรใหญ่
10 ปากพนัง - เชียรใหญ่ 6นายสุภาพ เต็มรัตน์
โรงเรียนปากพนัง
นางจิราพร รัตนกุล
โรงเรียนสตรีปากพนัง
11 ชะอวด 5นายประยูร รักษ์กำเนิด
โรงเรียนชะอวด
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
12 สิชล - ขนอม 6นายสุนทร เพชรดี
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
โรงเรียนขนอมพิทยา
13 ท่าศาลา - นบพิตำ -พรหมคีรี 7นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
14 เมืองพัทลุง 6มาลี. แก้วละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
15 ควนขนุน 10ภิรัญญา อินถิติ
โรงเรียนควนขนุน
นายพชร มั่นคง
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
16 ตะโหมด 6พรเพ็ญ แปวประเสริฐ
โรงเรียนตะโหมด
นายเอนก พรมชาติ
โรงเรียนเขาชัยสน
17 ปากพะยูน 5นายปรีชา มากมณี
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
สมนึก เวชสิทธิ์
โรงเรียนควนพระสาครินทร์