ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 เมือง 1 8
2 เมือง 2 5
3 เขื่องใน 6
4 ตระการพืชผล 5
5 เขมราฐ 5
6 ศรีเมืองใหม่ 6
7 วาริน 7
8 เดชอุดม 7
9 บุณฑริก 6
10 เมืองอำนาจ 4
11 ปทุมราชวงศา 4
12 หัวตะพาน 5
13 พนา 5