ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.แพร่

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 โกศักนคร 8นายเลิศชาย รัตนะ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์
โรงเรียนสองพิทยาคม
2 พลนคร 8นายชานันท์ มณเฑียร
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพานิชย์
โรงเรียนลองวิทยา