ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สุพรรณกัลยา 6นายศักดา สินมา
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
2 เอกาทศรถ 8นายอมร อ่อนสี
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
นายนคเรศ นิลวงศ์
โรงเรียนหนองพระพิทยา
3 บางกลางท่าว 8จ่าสิบเอก ประมวล วันมี
โรงเรียนนครไทย
นางหัทยา นุกอง
โรงเรียนชาติตระการวิทยา
4 นเรศวร 6นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
นายธนู เมฆี
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
5 พุทธชินราช 5นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
นายวิโรจน์ รอดสงฆ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
6 วังจันทน์ 6นายเฉลียว คำดี
โรงเรียนจ่านกร้อง
นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
7 หลวงพ่อเพ็ชร 6นายบัญชร จันทร์ดา
โรงเรียนอุตรดิตถ์
นายบรรชา บุญเสือ
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
8 พระยาพิชัยดาบหัก 6นายจลัญ อินตายวง
โรงเรียนพิชัย
นายเจษฎา ปาณะจำนงค์
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
9 พระแท่นศิลาอาสน์ 6นายธารา น่วมศิริ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
นางอรสา ทรงศรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์