ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 วิมานลอย 6นายพันศักดิ์ ศรีทอง
โรงเรียนนครสวรรค์
2 อัจฉราลัย 8นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
3 ร่มเกล้า-นวมินทร์ 8นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
4 ทุ่งหินเทิน 7นายอรุณ รุ่งเรือง
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
5 ตากฟ้า-ตาคลี 8นางสาวจงกล เดชปั้น
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
6 สะแกกรัง 7นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
7 อู่ไทย 7นายธนกฤต นิโรจน์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
8 พนารักษ์ 7นายอนุึกูล กรัณย์เมธากุล
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา