ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 กลุ่ม 1 3
2 กลุ่ม 2 5
3 กลุ่ม 3 7
4 กลุ่ม 4 3
5 กลุ่ม 5 6
6 กลุ่ม 6 5