ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ทวารวดี 6นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง
นายเจษฎา ดีเลิศ
โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง
2 ศรีบูรพา 6นางลัดดา ศรีโสภา
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
นายพาดี ฉิมพาลี
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
3 นฤบดินทรจินดา 7ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
นายอภิเชษฐ์ ชมภู
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
4 ขุนด่านปราการชล 5นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
5 บ้านนา - องครักษ์ 5นายองอาจ พุ่มมี
โรงเรียนองครักษ์
6 วังบูรพา 2
7 ปิ่นมาลา