ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สองทะเล 13
2 นครหาดใหญ่ 13
3 ทักษิณ 12
4 อันดามัน 12