ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สกลราช 4นางสัจจา ศิลปรัศมี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
2 เบญจพัฒน์ 5
3 ดำรงธรรม 8
4 ปัญจวิทย์ 5
5 ลุ่มน้ำยาม 5
6 ลุ่มน้ำสงคราม 6
7 ลุ่มน้ำอูน 6
8 สว่างศึกษานะ 6นายธวัช ทุมมนตรี
โรงเรียนสว่างแดนดิน