ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 พระขัติยะวงษา 10
2 สาเกตนคร 9
3 เมืองเกษปทุม 8
4 ทุ่งกุลาทอง 8
5 เมืองแสนสามารถวิทย์ 7
6 ศิลาทอง 9
7 พัฒน์วิทย์ 9