ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 กลุ่มโรงเรียนสุรนารี 10นายโกศล พงษ์พานิช
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
2 กลุ่มโรงเรียนราชสีมา 10นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3 กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา 10นายวิลาศ ดวงเงิน
โรงเรียนบุญวัฒนา
4 กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม 10ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
5 กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตน์ 10นายสุพล เชื่อมพงษ์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา