ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 บุญวาทย์ 8นายบุญสง นาละออง
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2 กัลยา 6นายบุญทวี วิทยาคุณ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
นายนิรันดร หมื่นสุข
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
3 เถินบุรินทร์ 10นายกัมพล ธิติกร
โรงเรียนแม่ทะวิทยา
นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยากร
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
4 พญาวัง 6นายดำรงค์ ตุลาสืบ
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
สุมล สัญญเดช
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
5 ศรีวิชัย 5นายจรัส คำอ้าย
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
6 หริภุญชัย 5ทท ทท
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สนั่น สิงห์ไผ่
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
7 จามเทวี 5ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
นายประทีป สุวรณาภัย
โรงเรียนป่าซาง