ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 สหวิทยาเขตริมกก 11นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
โรงเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
2 สหวิทยาเขตเบญจมิตร 11นายมานัส พรมรินทร์
โรงเรียนพานพิทยาคม
3 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย 8นายปราโมทย์ นพวงศ์
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
4 สหวิทยาเขตอิงโขง 11นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
5 สหวิทยาเขตภูกามยาว 9นายศาสตรา วงศ์จุมปู
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
6 สหวิทยาเขตภูลังกา 9นายผล ยะนา
โรงเรียนภูซางวิทยาคม