ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.แพร่

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 โกศักนคร 8นายเลิศชาย รัตนะ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
นายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์
โรงเรียนสองพิทยาคม
2 พลนคร 8นายชานันท์ มณเฑียร
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
นายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพานิชย์
โรงเรียนลองวิทยา
3 วรนคร 7นายประกวด พายัพสถาน
โรงเรียนปัว
4 ศิลาทอง 7นางนภาพร แสงนิล
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
นางพัชราภา ผาแสง
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
5 เวียงภูเพียง 8นายไตรพฤก ผางาม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
นางรัชนีวรรณ บุญทวี
โรงเรียนแม่จริม
6 เวียงป้อ 8นายสมเพชร งามธุระ
โรงเรียนสา
ว่าที่ร.ต.อดุลย์ อะทะยศ
โรงเรียนนาน้อย