ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.5

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ขุนสรรค์ 7
2 ธรรมจักร 6