ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

สพม.1  (กทม.1)

สหวิทยาเขตที่ จำนวนโรงเรียน ประธาน โรงเรียน เลขานุการ โรงเรียน
1 ขุนด่านปราการชล 5นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
2 บ้านนา - องครักษ์ 5นายองอาจ พุ่มมี
โรงเรียนองครักษ์