โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 51 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 48 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดราชาธิวาส

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 2 1 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
2
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปัทมา ภูมิน้ำเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางหฤทยา สุขวรกิจวนิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเชิงชาย กุศลจิตกรณ์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายศักดา พึ่งเจียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอรพิณ ประดับชัยมงคล  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวดุษฎี อินทุยศ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสุธี เส็งทอง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางจันทิมา สุขพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางถวิล ภพสมัย  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสมยศ สิงหกำ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวสุนีย์ รุททองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ แก้วรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายสุรัตน์ชัย สิริรัตนชัยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธนดล อ่อนอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสิริวิมล ตันติถนอมวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางรตยา สวนสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวสิรินาถ จันทร์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวนิภารัตน์ มลีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวณิชาภา จิระเสถียรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายยุทธศักดิ์ สว่างสมุทรชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางอุรารัตน์ ทรัพย์ห่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวพรพจนารถ หงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวจินตนา วิชาเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางวัลย์รุ่ง สหะสินไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวมนัสสิริ อินทร์สวาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวเพชรไพรินทร์ ศรีละบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางกัญญาภัทร สะลิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวมัณฑนา เพ็งสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางณิชดาภา จอมมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวศิริลักษณ์ ประชากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายธัชณวีย์ สุขทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายเกียรติเกรียงไกร บุญทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวดาวศิริ นุดล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายจิรเวท อัญชันบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสุดารัตน์ นวลแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวอมรรัตน์ ช่างคิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายอธิป มีชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายธันย์ชนก ตั้งวัชรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายชานนท์ ชัยพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายยุทธภูมิ จำรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางวิไลพร วงษ์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวชนิดา สุทธิพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวจุฑามาศ ฉุยฉาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวจิราภรณ์ พิกำไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสุมันตกาญจน์ ภาคีรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวทองสุข ภูมิสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวนภาพร แปลงไลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายเจนวิทย์ อำมาตย์มณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวจุติพร ปานา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6