จำนวนสถานศึกษา 2,358 รายละเอียด
จำนวนบุคลากร 96,502 รายละเอียด
จำนวนนักเรียน 33,710 รายละเอียด
จำนวนสมาชิก 634 รายละเอียด
แผนที่แสดงตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 42

เขตพื้นที่ฯในภูมิภาค

เขตพื้นที่ฯในเขตตรวจราชการ