โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ แยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามภูมิภาค
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 ภาคเหนือ 8 397 343 303 15,710 280,343
2 ภาคกลาง 7 392 323 439 23,456 510,522
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 933 823 768 37,636 667,301
4 ภาคตะวันตก 2 115 110 66 5,543 110,080
5 ภาคตะวันออก 4 187 164 135 10,211 214,611
6 ภาคใต้ 6 334 296 249 13,963 272,718

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0