โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ แยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามภูมิภาค
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 ภาคเหนือ 8 397 382 300 16,122 217,162
2 ภาคกลาง 7 392 372 430 25,201 359,695
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 933 901 680 37,964 427,567
4 ภาคตะวันตก 2 115 111 67 5,713 70,696
5 ภาคตะวันออก 4 187 181 216 10,777 159,285
6 ภาคใต้ 6 334 322 251 14,505 179,825

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0