โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ แยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามภูมิภาค
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 ภาคเหนือ 8 397 358 271 15,745 245,268
2 ภาคกลาง 7 392 338 405 23,992 472,848
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 933 836 739 37,696 621,198
4 ภาคตะวันตก 2 115 111 62 5,559 103,064
5 ภาคตะวันออก 4 187 174 126 10,311 159,673
6 ภาคใต้ 6 334 305 236 14,006 258,354

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0