โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ แยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามภูมิภาค
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 ภาคเหนือ 8 397 380 306 16,110 217,100
2 ภาคกลาง 6 325 312 345 20,259 283,641
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 1000 955 778 42,806 504,488
4 ภาคตะวันตก 2 115 111 69 5,700 70,615
5 ภาคตะวันออก 4 187 179 225 10,753 159,344
6 ภาคใต้ 6 334 322 255 14,486 175,772

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0