โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ แยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามภูมิภาค
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 ภาคเหนือ 8 397 381 232 16,175 210,725
2 ภาคกลาง 7 392 373 316 25,410 351,930
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 933 911 601 38,127 447,430
4 ภาคตะวันตก 2 115 111 51 5,690 77,438
5 ภาคตะวันออก 4 187 185 114 10,848 158,144
6 ภาคใต้ 6 334 328 178 14,557 166,881

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0