โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ แยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามภูมิภาค
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 ภาคเหนือ 8 291 269 250 12,122 156,026
2 ภาคกลาง 6 188 181 236 13,769 203,886
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 944 900 750 41,040 479,066
4 ภาคตะวันตก 2 48 45 30 2,379 31,919
5 ภาคตะวันออก 4 149 142 157 7,624 106,449
6 ภาคใต้ 6 278 266 231 12,341 148,334

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0