โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ แยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามภูมิภาค

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามภูมิภาค
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 ภาคเหนือ 8 291 269 251 12,113 155,622
2 ภาคกลาง 7 254 237 326 18,507 280,738
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 878 844 659 36,298 402,214
4 ภาคตะวันตก 2 48 45 30 2,379 31,919
5 ภาคตะวันออก 4 149 142 157 7,624 106,449
6 ภาคใต้ 6 278 266 231 12,340 148,334

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0