โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

42 เขตฯ

จำนวนเขตพื้นที่

2,358 โรงเรียน

จำนวนสถานศึกษา

124,058 คน

จำนวนบุคลากร

13,726 คน

จำนวนนักเรียน
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงผลการทดสอบ O-NET ม.3 ทุกเขตฯ
กราฟแสดงผลการทดสอบ O-NET ม.6 ทุกเขตฯ
ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0