จำนวนสถานศึกษา 2,358 รายละเอียด
จำนวนบุคลากร 96,400 รายละเอียด
จำนวนนักเรียน 2,148,264 รายละเอียด
จำนวนสมาชิก 1,276 รายละเอียด
แผนที่แสดงตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 42

เขตพื้นที่ฯในภูมิภาค

เขตพื้นที่ฯในเขตตรวจราชการ