42 เขตฯ

จำนวนเขตพื้นที่

2,358 โรงเรียน

จำนวนสถานศึกษา

131,949 คน

จำนวนบุคลากร

35,939 คน

จำนวนนักเรียน
กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงผลการทดสอบ O-NET ม.3 ทุกเขตฯ
กราฟแสดงผลการทดสอบ O-NET ม.6 ทุกเขตฯ
ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย SESA 2.0