โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 78 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 60 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชวินิต มัธยม

จำนวน 100

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 15 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุวีรยา ชุติวัฒน์โสภณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายธีรชัย ศรีนาม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวลัดดาวัลย์ พิชญ์เลิศชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายดนัย ถึกไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางหัทยา ท่าห้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศรัณยา พิพัฒน์วัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอัจฉรา ญาณยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสายสุนีย์ ชัยชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพรรณมณฑ์ นิลนฤนาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกัญญนก นรรัตตกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางภัทรภร ภรแก้วจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสายสมร สุขจิระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวนิตยา ฉัตรเมืองปัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางพิชญา พันธ์รักษ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายวิทยาธร บุญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวอภิญญา บุญผดุงชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางปริษา สุภัคคุณากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายปราโมทย์ กรีโรจนีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางชมชนก ทรงมิตร  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสุพัตรา ยะลาไสย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสุนิสา รังสิพุฒิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวพรรณิภา แสนนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสุรศักดิ์ ลอยใหม่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายแมนพงษ์ เห็มกอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวพิขญ์สินี ณัชชาภัณฑารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวชุติมา ศรีไกรสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวศิริเพ็ญ ยังขาว  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสุพรรณี รัตนวิมล  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวจารุวรรณ เทียนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางอัญชุลี ศรีพุทธางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสายธวา อาบรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวเสาวนีย์ นวลน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ว่าที่ร้อยตรีวิทวัฒน์ บูระพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายทรงเกียรติ มณีโชตติชุติมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวจิตลดา ศิริบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวกมลรัตน์ แหวนหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวจิตรวรรณ์ บุญลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวชัญญาพิชญ์ ศรีราตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายธนบดี อินหาดกรวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายพัชรากร วรรณจงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวนพวรรณ กรุดเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสุรเดช ปักปิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวมาลิสา เลิศพฤกษ์พนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวศิรรัตน์ เสตสุบรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพัฑรา ดำริธรรมนิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายธีรวัฒน์ จานแบน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวกัญญ์วรา ปิ่นเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวณัฐฤทัย สุชาติล้ำพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวกัญญาธนัฏฐ์ ศิริวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางแพรวไพลิน ตรีกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายนพนันท์ อรัญมิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุภาพรรณ หมายสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวมัญชิมา เถื่อนสุคนธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือม  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวดรุณี อาษาวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายสุเมศ ชาแท่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายสุทธิชาติ บุณยบรรพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 ว่าที่ร้อยตรีศุภศักดิ์ อ่อนสันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายสุวัฒน์ชัย บุญรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวลวิตรา ไชยเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางปุณนดา รัชโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวณิชชา อิงสุธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวเบญจพร สุทธิทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววิศาข์ รัตนพงศ์ภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวธัญชนก ณ ตะกั่วทุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวภาวิณี หมื่นมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร พันธ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวศศิภา ปิ่นชูทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายชนินทร แดงทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาววิจิตรา โคกมา   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวสุชาดา ขาวเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวศิริพร เพิ่มขึ้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวน้ำผึ้ง พรมบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวกุสุมา อนุชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวพัชรนา คงมาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
13