โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 113 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 115 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวัดหนองจอก

จำนวน 136

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 9 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 12 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 10 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 9 8 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 14 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 11 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 41 74 115
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
6
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
6
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
6
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
5
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
6
4
0
0
6 ศิลปะ
4
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
3
2
0
0
8 การงานอาชีพ
10
0
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
1
0
0
  รวม
51
34
30
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางมยุรี อ่วมน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกราโสม พูลทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกองเงิน แก้วทะเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทนา เกษมพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจารึก ไกรนรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายเจริญ มุศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายชะยันต์ เรือนทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางฤทัย ประสิทธิ์นอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธนนนท์ ใจน้อม  ครู ชำนาญการ
0
11 นายนรานนท์ ล่องแดง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางบรรจง ฉมังหัตถพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายบัญญัติ ยอดเวียน  ครู ชำนาญการ
0
14 นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางประนอม โซ๊ะอาดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายประเสริฐ รุ่งแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางปัทมา ศิลาพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพิชญทิวา ทันประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพิศมัย ณะศรีธะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวรุ่งอรุณ ลายคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวรรธนะ พนไธสง  ครู ชำนาญการ
0
22 นางวันเพ็ญ เจริญผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสมควร ผาสุขธรรม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสมร เจ๊ะกาเซาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสายพิน นิติปิยะสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสุธามาศ สุธีรวัฒนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสุนธี พานิช  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสุปราณี เต็งยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวธัญปภัทร พงศ์ภรภัทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอำไพ เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายมนตรี สังข์โต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายกิตยาภรณ์ เจริญพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายกิตติศักดิ์ ศิริวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางใกล้รุ่ง เชื้อคล้อยวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายอัญชัน สุคาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายสิริวุธ พันธ์ภูโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายภิสิทธิ์ ศิลาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางมณีรัตน์ สุไลมานดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวนิติกานต์ แก้วประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางอรวรรณ เเสงงาม  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวกลรัตน์ ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางเบ็ญจมาศ เดชเสน่ห์  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสมรัก ทับทิมศรี  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวสุนันทา ไกรน้อย  ครู ชำนาญการ
0
47 นายวิเชียร แพทย์ชา  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาววิไลวรรณ อารีราษฎร์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวประเสริฐ แนบเนียน  ครู ชำนาญการ
0
50 นางทิตย์ติยา เรือนทองดี  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวปานทิพย์ กลิ่นจันทร์หอม  ครู ชำนาญการ
0
52 นายเกษม ธัมมวารีกานต์  ครู ชำนาญการ
0
53 นายนฤเทพ กั้งเหล้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาววรนุช คำภาพักตร์  ครู ชำนาญการ
0
56 นายกรกช ประเสริฐศราวุธ  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวปราณี วางหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสุนทรี มนตรีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวสุภาพร มูฮำหมัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวปริศนา ไข่มุกข์  ครู ชำนาญการ
0
61 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสราวลี สะดวก  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวปริณดา แป้นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวใกล้รุ่ง จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวดาริญา ดุลยากานต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาววราภรณ์ บุญดอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางเดือนประดับ จันทรางศุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวชนิดา หาญจริง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายสุภกิจ กำลังคลี่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวชุติมา ปาละวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายพิสิฐ รักษ์กระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายปกป้อง สนิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายศุภชัย เพ็ชร์รัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายขัตติยะ โคตถา  ครู ชำนาญการ
3
48.00
75 นายพรชัย นามภูษา  ครู ชำนาญการ
0
76 นายสิทธิพงศ์ โชติมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวกชามาส ยานะ  ครู ชำนาญการ
1
99.99
78 นางสาวเมธินุช ทองธีรภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
78.00
79 นางสาว สุทธิจิต ทิพย์สภาพกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
87.00
80 นางสาวศศิธร พูลอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางวิจิตรา ทัพพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวจุฑารัตน์ บุญชูวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายวีรฉัตร ทาตาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวพิมลวรรณ ขำแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายทองแดง วงษ์พินิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายสัญชาติ ไพสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวดวงใจ สายลือนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
88 นางสาวพงษ์สุดา สำเภาพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวจีระพร สิงห์โต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวเปรมฤดี ภูแม่น้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 ธีรวรรณ ต๊ะวิภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวเปรมฤดี ไชยนุต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 พัชญา สาทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายอดิศักดิ์ ถิ่นทัพไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอำพรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายอาวุธ วิโนวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวกมลวรรณ ลาภประกอบกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวจุฑารัตน์ เอเตียวเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวกฤษณา เขียนนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 ฐิตินันท์ ม่วงจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวกนกอร ขุนสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายสุทธินันท์ ติ้งดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวชฎาพร กุลประกอบกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางทัศนีย์ สืบสันติวรพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
105 นายศิวเชษฐ ชัยโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวศศิตา กองเป็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสุไรยา ปรียากร  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวจุฑามาศ อินทะจักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายพงศธร ทองโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายนุกูล แสงวรรณเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายอนุวัตร์ หนูทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 ว่าที่ร้อยตรีวรพล เพชรสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายธีรเดช จันทรางศุ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
18