โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 42 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 43 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

จำนวน 89

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 4 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 30 43
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
0
0
0
6 ศิลปะ
3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
12
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร  ครู ชำนาญการ
4
54.00
2 นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม  ครู ชำนาญการ
0
3 นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสุเมธี ธนะนิรันดร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว  ครู ชำนาญการ
1
6.00
6 นายจิระยุทธ์ แสงโชคานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวอัญชลี ราชภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
9 นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางพนิตนาฏ ศรีนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวชุติมา เชื้อน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอนุกูล ตุ้ยเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
44.00
13 นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู  ครู ชำนาญการ
0
14 ว่าที่ร้อยตรีวีระเชน ชินศักดิ์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน  ครู ชำนาญการ
0
16 นายชัชวาลย์ พนัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายนพรัตน์ บุดดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวขนิษฐา จุไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
72.00
19 นางสาววลัยภรณ์ อาดำ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวจารุณี คำใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางนิษา บุญทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
23 นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์พรหม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางภรณ์ทิพย์ ธรรมเลิศสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวศิขริน ศิริวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสาลินี อินทรศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวสุนา สีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสุมาลี โชคชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
31 นางสาววิกันดา เกษเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายบรรเจิด อิ้วอำพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางอุไรวรรณ นุนาบี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายทองฉัตร เยาวมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
89.00
37 นางสาวนริสา บุญญาธิการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวอุไรลักษณ์ อินทรกำเนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายเมฑี ชมเหิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสาวิตรี อินทร์แสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
43 นางสาวรัตนา ฟับประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวสายสมร บินหะยีอาวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3