โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 70 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 75 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

จำนวน 96

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 8 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 10 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 7 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 51 75
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
9
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
11
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
11
0
1
0
0
6 ศิลปะ
3
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
6
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
59
10
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางจุฑามาศ อร่ามศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวภัทราพร เทียมกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายประสิทธิ์ นิยมวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาววิชุตา จุ้ยนุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวบุษยากร ฐานไชยชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวอรณี เล็นจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวสุไรยา แอนดริส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางจิรพันธ์ อัตจริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวธัชมนต์ แพรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ขร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวรุ่งรวี ศรีชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายอภิชาต บุญเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวเบญจพร สุคนธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายศตวรรษ กล่อมวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายนรินทร์ สุขพิลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายณยศ สงวนสิน  ครู ชำนาญการ
0
20 นายชญาวัฒน์ การสมใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายรังสรรค์ จันทรเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายธนกฤต พงษ์สุภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายเฉลิมพล ท้าวบุญญาภินิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวนฤมล ใจชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายประหยัด ศรีอ้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายนพพิชย์ ภมรบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสอางค์ ตั้นไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวสิริรัตน์ จุณศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวธนาภรณ์ ทองเสริม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวเทียมแข ผิวบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวลัดดา รัตนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวธนัญญา กกศรี  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสุธาดา หวังสมัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวนภัค วงษ์หาจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวร่มฤดี ปิยะวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายอานัส ฝะสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาววัฒนา มะปรางค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางพนิดา เสนามนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางธัญญาลักษณ์ จันทร์กระจ่าง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสุรีย์ เปลี่ยนเดชา  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาววรีรัตน์ อารมณ์สวะ  ครู ชำนาญการ
0
43 นายชัยยศ ยศยอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวขวัญใจ ภานุศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายมนตรี เพ็งสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวอรินทร เหล่าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายปารุสก์ คงแขม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวผกาวรรณ ติยัพเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุพรรษา แก้วพริ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายคมสันต์ ภาคภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางอารยา มันแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางอัมพร สนกนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายสาธิต ถาวรกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวอุไรวรรณ เมิดไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวอาษุภา ยิวคิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวฐาปนีย์ รักภูบาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาววรัญญู เขียวอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาววิชชุดา ฝากไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวปนัดชนก ปัญญาธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวปรางค์ทิพย์ ประสิทธิเขตการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวสิริภา พูลมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวอัยลดา ดลพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวพิชามญชุ์ สุคนธสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายสาโรจน์ จันทร์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวศิรินภา ทองคำแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวปานทอง แสงสุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายสิงหราช อาจหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวกัญญาณัฐ จันทรเสน  ครู ชำนาญการ
0
72 นายวุฒิชัย เทียมยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางมีนา เสาวรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวอ้อนจันทร์ ไถวศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายกัลป์ชัชชัย ทฤฆายุ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3