โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 78 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 82 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

จำนวน 113

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 8 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 10 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 12 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 10 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 4 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 4 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 59 82
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
3
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
5
2
0
0
6 ศิลปะ
5
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
5
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
56
13
13
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอภิชาต ลือพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวบุษรา เอี่ยมบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสมพร วันประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุทัศนีย์ วิโรจนานุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวพวงเพ็ญ สิงห์โตทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวเสาวภาคย์ ช่างสาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวปิยนันท์ ศรีวัฒนวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
8 นายไพฑูร อุณหะกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางประไพ เกิดสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศรชัย จั่นเพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวประภาศรี ลาภเปี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาววิภาวัลย์ แก้ววชิราภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวอุไรวรรณ อัศวเวคินกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
14 นางสาวเหมือนปรารถนา พันธ์บัวหลวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพรกมล จันทรีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพัชรี แสงบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์  ครู ชำนาญการ
6
70.00
20 นางปัทมา กษิณศรี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวญาดา นิลประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวพุฒิภาสิณี ภาฑากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวอุบล ตะสนท์  ครู ชำนาญการ
3
56.00
26 นางสาวศิรินภา วัฒนะโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวทรรศภรณ์ ยอดระบำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายสุชาติ ปันตุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
29 นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
30 นายอรรนพ คนเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสุภาดา ศิริขจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวจุฑามาศ รักความสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 ว่าที่ร้อยตรีสุกฤษฎิ์ จันทร์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวพรทิพย์ สังศรีอิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางอรพิณ ปิ่นสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
37 นายฮาวารีย์ มะเตฮะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายปรุงศักดิ์ นาแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวณัฐวรรณ เกิดจั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุชาดา มีศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวบุรฉัตร เปี่ยมสง่ากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวปยุดา ภู่พงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายนพ ประดับค่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวปนัดดา สุขยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายพีรพัฒน์ ดำเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายกิตติพงษ์ น้ำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาววรรณวลี เจนเจนประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางแพรทิพย์ คล้ายเจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
49 นางสาวอังคณา พยุงธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวปิยนุช เหล่าชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาววัชรมน เจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวชลิดา เดชมนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวนงฐมน แตงทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุภัทรา บุญดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวนลินมาศ กรุณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายฐปนัธ สุดชฎา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวจิรนันท์ ไตรทิพยากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวกรกนก แขดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
60 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ผลประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายวรวัฒน์ ธีระตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางนิตยา เบ้าทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายรณชัย กลิ่นกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายบุญรัตน์ จันทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา เผือกคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางโยธกา ธรรมบุญเป็ง  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวอัญชนา จรตระการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวสุชาดา ทรัพย์พลอย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายปริญญา หอระตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายชัยวุฒิ เพียรขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางวรางค์ภรณ์ พรหมชูวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาววลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายศิริพัฒน์ กุลสิริวลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12
216.00
75 นายณัฐวัตร เป็นโตน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวศิรินภา วัฒนะโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวฐิตาพร คำสีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวอรวี ลาภธนวิรุฬห์  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวพรรณปพร บุตรรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
80 นางสาวกังสดาน สุทธิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
10