โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พุทธจักรวิทยา

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 10 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
2
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพิมพ์ดรุณ มีผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายพลเทพ ดำรงตระกูลกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางช่อเอื้อง ขุนทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวศิโรรัตน์ ศรีนุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวพรรณริกา คงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสร้อยนภา อนงค์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายปฐวี มณีวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวกาญจนา เชื้อหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวสุชารัตน์ มหาไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายฐาปนา นาคประสิทธิ์ศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวศิวพร ธรรมสร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวอารีย์ ขุนชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวนันท์นภัส จำปารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายพงศกร อดุลพิทยาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2