โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 66 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน

จำนวน 93

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 4 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 14 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 46 66
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
5
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
4
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
38
9
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกาญจนา ณ นคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางงามพิศ โอทกานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายจำลอง รอดสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายฉลอง อาศัยกร  ครู ชำนาญการ
0
5 นายชัชชาญ ผ่องอุดม  ครู ชำนาญการ
0
6 นายทินกร วัดจินดากุล  ครู ชำนาญการ
0
7 นายธำรงค์ฤทธิ์ พันธ์ฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายสุรเชษฐ์ ไชยดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นายนพพล สังเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางพรทิพย์ เม่นบางผึ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพัชรี ประจินต์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางเพิ่มสิน บุญวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอัจฉราภรณ์ เดชพุทธิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายรุ่ง ธรรมสละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวันทนา เอื้อดุลยธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวศุชญา ผ่องอุดม  ครู ชำนาญการ
0
17 นายนพดล ฉิมท้วม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสิริพร ศักดิ์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุดเอื้อม การสมทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสุภา ตันมิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุภาภรณ์ วัธนจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสุมาลี นาเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสุรยุทธ สิงห์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางอรุณรัตน์ ทองเสนา  ครู ชำนาญการ
0
25 นางอุไรวรรณ พันจินา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวสุทัศศา นารอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางปาริชาต เหมะสิขัณฑกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางนุชนาฎ บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายวินิจ อ่วมอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวธิดารัตน์ นิลเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายณฐกันต์ พงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางอรทัย กองปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวโศศิษฐา ศรีสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสัจจาพร สุใจยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวชฎาภรณ์ พูนสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสิรินาถ มีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายจามีกร ซังยัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางรัชฎาพร สิงห์เริงฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายเรวัฒน์ จันทร์หอม  ครู ชำนาญการ
0
40 นายนิรัตฐณันทร์ กันยาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวนิศา สุนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอรอนงค์ รอดพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางฐานิต ปานหัวไผ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวพรพรรณ ศรีอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวพัชรี น้อมระวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายเอกราช น้ำดอกไม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายวุฒิพงษ์ ยมพ้วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายสุริยะ กันวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวจุฑามาศ วิเศษชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายสุพัฒน์ มีพึ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวอภิญญา สมชอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวพฤกษา เกรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวเยาวดี จันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวบุษบงก์ นานานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวชมนภัส อุบลเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวพรหมธิดา ทองกุทัณฑ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายเจริญ จันทร์ประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวรัตน์ติกาล จันคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวสุพาณี เหมือนแสวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวศิรินภา ธนโชติธรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางอัจฉรา ลีลาทัศนาวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
14