โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 84 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 10 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 74 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางกะปิ

จำนวน 85

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 2 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 3 7 10
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
9
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเพ็ญประภา สืบสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
2 นางสาวสมพร สุวรรณทศ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวจันทนา คำคลองตัน  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวนฤมล คลังสินค้า  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวเบญจวรรณ พวงพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพรชัย เภตรานุวัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางพัทธนันท์ ราชรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
8 ว่าที่ร้อยตรีมานะ วิสุทธิ์สมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางมานิดา เภตรานุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางรัตนา สัพโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสกลวรรณ มิตรประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสุรินทร์ ฉันทภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอรัญญา ประพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายอรินทร์ น่วมถนอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอารีย์ สุวรรณปาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวอิศราภรณ์ แซ่ตัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายวัฒนา ง่อนสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
18 นางนภา โสตถิพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวทิพย์สุดา คำวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายณัฐพล คำนวนวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวปิยะกมล ปวงขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวเข็มเพชร พาลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสุพรรณ อังกาบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวสุภา ภาคจตุรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวพณมจรัสกาญจณ์ ฤกษ์ฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวกนกวรรณ ญาณปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายอรรถพล พิมพ์สิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวพรรณวดี แก้มอุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวพรทิพย์ ไชยพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวมณฑาทิพย์ เรืองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวอรอุรา นภาพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวประภัสสร โคตรนาวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายสุรนารถ อร่ามเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายสัมประสิทธิ์ สินเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวฐิติรัตน์ ไพศาลสิริวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวบุณฑริก ไชยพุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวรัชกุล แสนปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุพรรษา ประมนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวศรวณีย์ มณีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวพิชชากานต์ ถินต่าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวปริญญา คงไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายเอกพงษ์ พิณสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวนิภา บุญยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวจิรสุดา อิ่มอ้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวขนิษฐา ศรีโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวจารุณี บุตรนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยศรีษะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายกิตติบดี คะเณย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวศิริวรรณ ผลาสัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวดารารัตน์ สงฆ์รักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาววิลาวัลย์ สงค์มณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวเบญญา โชคชัยพรรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวชลิตา ชฎากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายเอกชัย พันธ์ละออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวลภัสรดา อบสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวนวพร ว่องวัจนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางอรธิรา ศีรีเอกสถิต  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวอมาวสี ไชยโยกาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายกมลวิช พันโบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวรวินันท์ สิงหเสนี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางณัฐรินี คันศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายทินกร ชินวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสาวิตรี ประเสริฐพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาววิรวรรณ จิตต์ปราณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายชัยวัฒน์ บุญถูก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวมยุรี ทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวสุรินธร โพธิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวศรินยา จรัสแผ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายสุริยันต์ ใหม่โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวพรทิพย์ จักรแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวกิตติพร จงมีเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวพรรณี แสนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวกัณฐิกา คงหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวโยศิตา สมางชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 ว่าที่ร้อยตรีภัทรฤทธิ์ ภัทรธนชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวศุภมาส ธรรมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายกฤตธัช บุบผารัตนเมธางกูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวปาริชาติ คนเที่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวโสภณา ทองขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นาถตยา จีนกลับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
7
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0