โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 70 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พระโขนงพิทยาลัย

จำนวน 99

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 3 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 7 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 8 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 3 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 5 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 0 2
0
0
0
0
  รวม 24 46 70
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
8
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
6
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
3
1
0
0
6 ศิลปะ
5
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
37
26
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางนิลภา พงษ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายชาตรี และมัน  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวณภัทร สหคุณชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุกัญญา เพชรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เปี่ยมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอัคคภาคย์ ยงยุทธ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางปิยาณี ชุติวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอังกูร นิลพลอย  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวละมัย สุกใส  ครู ชำนาญการ
0
10 นายพรเทพ บุญประมวล  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปรัศนี บัวพาภูเขียว  ครู ชำนาญการ
3
40.00
12 นางสาวแก้วขวัญยืน มาลัยวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวพินิตา กิตติโสฬส  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวเยาวธิดา พรรษา  ครู ชำนาญการ
0
15 นายเมธากร พละพัทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายฐานิสร์ จงสมเจตน์อุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสุนิศา หึกขุนทด  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวจุฑามาศ เลิศศิริสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางอิสยาภรณ์ บุญมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
20 นางลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวผกาทิพย์ ทรัพย์วิริยะกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางโชติกา ธีระชีพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายวัชรพงษ์ ล้วนอุดมศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายภัสพงษ์ โพธิ์เมือง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาววีณา ผินสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางภณิดา เสงี่ยมงาม  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวปภาดา แซมลำเจียก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาววนฤดี แสงอันประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
29 นายเฉลิมชัย โสท่าม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายสรวิศ ติธรรมโม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวนันทิยา เกียรติชูตระกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวอารีวรรณ สุวรรณวาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายณัฐพล เส้งสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายชัยวัฒน์ สมเกียรติประยูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวปรีชาภรณ์ แย้มงาม  ครู ชำนาญการ
0
36 นายรัฐรุจน์ ชินตันติรัศมิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายสุทิน กำลังเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายธเนศ น้อยดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวขัตติยา คำสุกใส  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาววิชนี อนุสรณ์ขาวผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอุราวรรณ บุญสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวศุทธินี แทนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายอรรถศาสตร์ ศรีชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
45 นางสาวศิรินนภา ไชยราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวมณฑากานต์ หามะฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวพิมพิศา กุลประสูติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวชนิตา ยักครินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
50 นางสาวนวพรรณ อินทรวิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางศิรินันท์ บุญเรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาววิมล ขาสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวสุวรรณณี ผสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุภาวดี จอมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางวณิชชา รัตนสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวรัตติยา ทามูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสมจิต พรหมมาเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววรรณนิสา หนูวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวภัททิยา ขำทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสุริษา บุญวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
62 ลดาวัลย์ รวิยะวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 จุฑามาศ​ เลิศศิริสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
8
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0