โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

จำนวน 154

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 11 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 13 16
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 23 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 8 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 18 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 6 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 26 87 113
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
11
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
3
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
12
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
3
4
0
0
6 ศิลปะ
6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
80
14
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวิเชียร แป้นไผ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวิทยา คลับคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายธนัญชัย ขำปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาววีรินทร์ แดนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวชนเมษา โชติเมษ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางจงดี จั่นคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุณีย์ อินทรพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิช  ครู ชำนาญการ
0
9 นางคนิวัลย์ ธีระวงศ์ประเวศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชัยภัทร อาจละออ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายถิรวัฒน์ รัตโนภาส  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสิรวัศยา สาริกานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนวรัตน์ วงษ์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวนิภาภรณ์ บุญบริสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางบรรยง คุ้มรอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายปราชญา ปานกลีบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาววรรณา ลาวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาววรวรรณ สุพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางวราพร หมายชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวิภา ชำนาญเรือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางวิภา ดาราเพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางศิริพร อนุกูลประโยชน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสมพร ฤทธิ์อยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุรวุฒิ อิสรไกรศีล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางอมรลักษณ์ เบญจมานันท์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค  ครู ชำนาญการ
0
28 นางปัณญตา คงธนาคณากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวพนิดา จิตวิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางบุญมี ศิริวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวสุกัญญา แสงทับทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวเกศรินทร์ แก้วหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายจตุพล พยุหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวอุลัย งามล้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายนิติพงษ์ ค่าม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวแสงรวี พรมแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางวรนุช ค่าม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุนารี สายสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาววิลาสินี จิตวิริยะพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางเบญจมาส ผิวเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอนุสรา ชูชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวทิพย์เกสร บรรณรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสมาพร ทองเหมย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาววิวัน พาลีบัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวกฤษณา เพชรซ้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวอรอุมา เสนาถี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายวศกร เพ็ชรช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวประภัสสร ทับทิมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางภาวิณี โกสินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวทัชชา อิ่มสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวดารุณี นันทะพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวเจนจิตต์ ปูเชียงเเเดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวผกามาศ สุโพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายปรมินทร์ สุวรรณกูฎ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวรัตฏิญากร การวิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวกรณิกา ผิวล่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสิณี สิริกุลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวอนงค์นาฏ ชูนันธนศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
62 นายอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวมธุรส เตียวปิยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางกนกพร ปานกลีบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวพิสมัย รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายอภิรัฐ โยธาฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุพิน สุดคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายนรากรณ์ ฤทธิรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณบวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายณัฐวุฒิ คำสีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวนลิน วัฒนามั่งมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวศจีวรรณ ลีละพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวชุติมณฑน์ มนเทียรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวดวงพร เชื้อพรมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวบงกช จันทร์ไพศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวสุดาวัลย์ เพ็ชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวกีรติ เอ้งฉ้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวอรรถพร ประทุมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาววงเดือน ยอดน้ำค้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางอัษฎาพร พิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวกวิตา หลุยจำวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวแสงระวี โคตรหานาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชาติ มานะมุติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวภัคภร แก่นสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวจุราวรรณ ดวงพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวทิพย์วรินทร จงประดิษฐ์นันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางปิยธิดา นพธรรม  ครู ชำนาญการ
0
89 ธงชัย. ดาระภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวอรชร เสรีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 กมลกาญจน์ บรรทร  ครู ชำนาญการ
0
92 สโรชา ภาระจ่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวสุฑามาศ แก้วมรกต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 ศรัณ สังข์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวธัญญารัตน์ บุญพ่วง  ครู ชำนาญการ
0
96 ศุภัทรา เพ็ชรงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวอาภา ผดุงเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาววัชราภรณ์ พึ่งโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวดวงพร กาญจนวาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางโสภาพรรณ ชะอุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 รุ่งเรือง ชัยวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวสาวดี บุญโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางจุฬาลักษณ์ อภัยรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 จิรนันท์ ทับศิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวพรทิพย์ พรรณนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 กิตติพงศ์ นาคกล่อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 ภาวดี รัศมีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายเฉลิมพล โสมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายอภิวัฒน์ โพธิ์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวเพ็ญนภา บุญประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาววิลาสินี คลับคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายประวิทย์ พลสมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวสุภามาศ วงศ์ฉลาด  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
17