โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 100 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 102 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เทพศิรินทร์ร่มเกล้า

จำนวน 106

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 10 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12 18
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 5 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 13 16
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 3 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 11 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 5 5
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 3 3
0
0
0
0
  รวม 30 72 102
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
10
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
5
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
12
3
1
0
0
6 ศิลปะ
4
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
6
3
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
3
0
0
11 อื่นๆ
2
0
1
0
0
  รวม
61
21
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวกมลทิพย์ ฐิตินันทพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวสุภัทราภรณ์ เบ็ญจวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาววีดารัตน์ ณะวิชา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางใกล้รุ่ง สิริมีนนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายคำรพ ผลถาวร  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวจีราพร แววสง่า  ครู ชำนาญการ
0
7 นางณิชาภา หอมวิเชียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางทัศนีย์ ดาหาญ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวธิดารัตน์ มีเพียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางน้อมนุช ประเสริฐโกศลกุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวนันทนา นันทภัทรพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนิรดา บุญจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนุชรีย์พร วิชาเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวประทิน ตรีถัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายพรชัย คงเจริญนิวัติ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวเพียงใจ ดีคาร  ครู ชำนาญการ
0
17 นางรัตนาภรณ์ วชิรญานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางรัศดา บุญมาเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายปิยวัฒน์ หอมวิเชียร  ครู ชำนาญการ
0
20 นางวัฒนา เหมโยธิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวสมลักษณ์ พลอยสังวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสะอาด ยิดนรดิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสันติ วิชาเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายสุพจน์ ดีคาร  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสุวิทย์ รจนาสันห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวอารีย์อร ขันสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ  ครู ชำนาญการ
0
28 นายไชยจิตร ศรีมุล  ครู ชำนาญการ
0
29 นางศรีโสภา พลธนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางปาณีต บุญเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายทยากร สุขขวัญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสมใจ จันทรังษี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวฉัตรวิไล เปี่ยมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสุพินิจ อัตมาตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายสากล คำทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายวิศิษฎ์ หนาแน่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางกองเงิน จันทาทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวกรณ์กันต์ คล่องแคล่ว  ครู ชำนาญการ
0
41 นางประไพ คนิตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวยุภาพร วงษ์ชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาววาสนา โต๊ะเด็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวนิธิวรรณ นุชน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวสุพวารี เรืองบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางนิสาชล เอ้กันหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายชาตรี โพธิ์ดก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายมหาดไทย บุษยเหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายภัทรพงศ์ จิตบรรจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวพิณญาดา รวีวารษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวนริสา สมราชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวปัณฑิตา น้อยผาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายอำนาจ ศรีภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม  ครู ชำนาญการ
0
56 นางถิรนันท์ ภูถอดใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางสาวสิริพร เฉลิมชุติเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางเมธาวี สุขขวัญ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวสุจินดา คุ้มตลอด  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสาววิรัลรุ้ง ศิริธนรุจสักโก   ครู ชำนาญการ
0
61 นายอนุชิต ผิวขำ  ครู ชำนาญการ
0
62 นางศุกันญา มณฑารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายพงศกร นาคไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสีวลีฟาตีมา จันทร์ทอง   ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวกฤษณา เจียมกิจรุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายสรศักดิ์ เจริญการค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววรารัตน์ แสงสุข  ครู ชำนาญการ
0
68 นายพัฒนพงษ์ ลิ้มชวลิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวอภิชาน์ หอมสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวสุกานดา สายวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวเนตรนะภา พวงไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
20.00
72 นายศักดิ์ชัย ชรากาหมุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวณัทธมวันทน์ ภูสุนทรเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายกฤษฎา สังวรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวลินิน แสนปลื้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวภารดี ปัญญาใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวธิดารัตน์ ตาปราบ  ครู ชำนาญการ
0
79 นายพชร สายรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายวันชัย ดีเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวพัชรี สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวพิชานี ภควิโรจน์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวมุทิตา สอนประเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายเกียรติศักดิ์ โคกลือชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายสมบุญ กาเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวรัตนมณี แสงอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวกาญจนา อรุณไพร  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวชุดาพร สถานทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายวีระพงษ์ วรรณยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายกฤตภพ ทับทิมพัชรากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 เลิศจักขณ์ อัครเดชเวชวานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายณัฐพล สิทธิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวชนกานต์ ศิรินิกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวญาดา โพธิสาขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวภัสสร หมั่นตะคุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวชัชรวี ธรรมเกษตรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสุภาพร กิจวานิชชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวอภัสรา หงษ์อาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวยุพาภรณ์ สีวิกะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวชุติมา จะบัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
14