โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 92 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 98 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง

จำนวน 156

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 6 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 13 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 9 14
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 11 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 4 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 1 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 7 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 6 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 34 64 98
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
4
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
4
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
11
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
5
1
0
0
6 ศิลปะ
4
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
4
1
0
0
8 การงานอาชีพ
6
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5
1
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
67
24
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายไกรวุฒิ สมพงษ์ผึ้ง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางจุฑามาศ เสมแจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
3 นางชรรินเพ็ญ เชาวน์ลิลิตกุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นายบุญโฮม สุขล้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายทนงศักดิ์ อังกุรวิโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายนริศ มะสกุล  ครู ชำนาญการ
0
7 นายบุญรอต สีหมอก  ครู ชำนาญการ
0
8 นายพงศธร เฉลิมเติม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวปิยะมาศ อาจหาญ  ครู ชำนาญการ
0
10 นายวุฒิ เกตุคำ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวศศิพรรณ เลาะหมุด  ครู ชำนาญการ
0
12 นายสมพงษ์ ทองอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุภาณี อุตมัง  ครู ชำนาญการ
0
14 นางนุชนาถ บุญอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางเสาวณี แสนภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอรุณศรี บัวรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางอรุณี พัฒนสมสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายเอกรินทร์ บุญอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายบรรจง จันทร์จำนงค์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางมะณี เซะวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุณี สมพงษ์ผึ้ง  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสมบัติ ทองอุ่น  ครู ชำนาญการ
0
23 นายปราโมท สริมลำจวน  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสำเนียง พวกดอนเค็ง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวปริมญาภรณ์ เพียราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวณุตตรา ทองสา  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวอุบลรัตน์ อยู่เครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายสุนันท์ คำผงษ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวพรหมภัสสร ศิลปวัฒนโภคิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวศิริพรรณ ชาตินันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายณัฐพล บุญภิละ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาววรยล เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวณัฏฐณิชา ท้วมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายอาทิตย์ สมศักดิ์ สุวรรณเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสาวิตรี ฉางทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายนรชัย ภักดีศุภผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอัยณี รอมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายประกฤษฎิ์ ผาธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอมลธีรา อ่อนรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสดใส แก้วเข้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวประภากรณ์ ประจวบสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวณัฏฐ์ญาดา แรกเรียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวนีรนุช โสตะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายอภิชาติ สว่างศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวธนิดา ทองหล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสถาพร อุทธบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวรัชฎาพร สีทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาววารุณี เมืองช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสุทธิกานต์ อินทฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวเกวลี สมอคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวนันทิยา หมัดซัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวกชกร แก้วเรืองฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวปัญญาภรณ์ สบายใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางลัดดาวรรณ์ ลิขิตวาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวเพชรี เชียงดา  ครู ชำนาญการ
0
58 นายกันตพัฒน์ ภูชาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวพบพร แหล่งหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวธัญพร บุญสุภา  ครู ชำนาญการ
0
61 นายศรายุทธ คำอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายคณิตพันธุ์ ทองสืบสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวภาวดี คำมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวปุณมนัส นิระหานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวนันทนา อาจกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายจุมพล เธียรนาราโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวนิตยา ดัสกรปราชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายอนุชา โทนุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวอรอุมา อิสลาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวอัจฉริยา ธรรมวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายเสกสรร เพ็งแสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายวีรยุทธ แก้วอัคฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวพรนภา พลอยเรียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายกฤติกรณ์ แกมใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายภาณุพงษ์ เขื่อนกองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายทนงศักดิ์ เผือกคล้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวธีรายา ทองสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวจุฬาลักษณ์ สิทธิทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวนริศรา มะมูฮำหมัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายพลอธิป พวงสำเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวจันทร์จิรา นพมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวธิดารัตน์ แก้วตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวเกษรา หัศนี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวฐิติมา บุญภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวเจนจิรา โล่ลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายมาโนช อะโคตรมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายพลพีระ วงศ์พรประทีป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวนริศรา ขุมทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายธนิต โคตะมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิตา ขันธชัย  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาวสุคนธา โต๊ะเตบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
22
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0