โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 67 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 6 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 61 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นนทรีวิทยา

จำนวน 87

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 6 6
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสรชัย จักษุมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาววิไล อาชวอาภรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพรพิไล เจริญวัฒนะมงคล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอัญชลี ตีรถะวรวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอนันต์ ตีรถะวรวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอรนุช ใจนันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายวิมลไชย ตันติวิมงคล  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสกลพร พิชัยกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางพัชรินทร์ พนังแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุรชัย จังธนสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสุวรรณ สีหาอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพัชมาศ รุ่งสถิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวธัญญพัทธ์ เรืองรัตนกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวิกรม สุขช่วยชู  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวเสาวลักษณ์ แต้วัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวรัชนี คตกฤษณ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์พุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
18 นายสมพร ด้วงค่อม  ครู ชำนาญการ
0
19 นายวรวุฒิ ถาวรพานิช  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสุรสิทธิ์ จิรภัทรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวนุชสรา วรดิสพรพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางนิศา เลิศวิมลรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวจารุวรรณ ฤทธิเพชร  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวจิตติภา ศัพทเสน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวปิยะนุช ชูรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสุนิตา พริ้งมาดี  ครู ชำนาญการ
0
27 นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวกัญจนา สีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวภิราภรณ์ ฝ่นเรือง  ครู ชำนาญการ
0
30 นายยุทธพงษ์ สุมาพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นายปราโมทย์ สัจจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางศิริภา ชัยเจริญภัทร  ครู ชำนาญการ
0
33 นายเชษฐา บุญสมยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวคณิตา ซากัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวรัชนู รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายประเสริฐ สำเภารอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสายพิน กาญจนพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายบุญยิ่ง เหมือนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวรัชนี คุ้มสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสมชาย ย่างก้าวเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายอนุพงศ์ สุขเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางปนัดดา กิตติรัตนโกวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวจรัญญา ทุมพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายธนกฤต วิชาสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวรัตติกร จิตปรีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายสุรศักดิ์ เจียมอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสุปราณี สวาสดิ์วงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายธีระพงศ์ บัวทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวคำสอน สีเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายธมกร ยาหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายเกียรติพงศ์ สมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวพนิดา สังข์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายภูมิชาย บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวบุศญา แก้วแพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวธีรญาดา สุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายปรีชา สิทธิเชียงพิณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวรังสิยา พวงจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวศรีไพร ยอดสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวจุไรรัตน์ มามีไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสิริรัชต์ สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวฤทัย เกตุทับทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายสิวกร ศรีบุตตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางรัศมี สมัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาววัชรวีร์ ธนกิจชัยสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางขนิษฐา มะมิง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวสิชล น้อยมะณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
16