โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 16 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 12 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวัดดาวคนอง

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 4 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
0
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายดนัย ดอนมอญ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวแสงเดือน หอมชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางวิไล บุญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายตฤณเศรษฐ์ วาสนกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอรอุษา จันทน์ผลิผล  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวจินตนา เพิ่มทรัพย์ทวีผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวมัณฑนา วัฒนเสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวอภิญญา นาคโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางจิตรี ฟุ้งกลิ่น  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวเกษุฎา ธงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวระพีพรรณ ขำเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางพักตร์วิภา สามหมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสุธีกานต์ ทัพนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางกฤษณา รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวกุลนันทร์ แนวนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาววรพรรณ กอจิรัฐิติกาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
4