โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 2 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 16 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
3
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
13
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายถวัลย์ ศรีสุขะโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์ใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางฑิติวรรณ กิจแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
4 สิบเอกชาตรี รับพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุดากุล จินตนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวมาลี จิระธนวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวนิดา เมตตาปก  ครู ชำนาญการ
0
8 นายนิยม ยอดแสวง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางประสิทธิ์ เมืองชมภู  ครู ชำนาญการ
0
10 นายณัฐพล มีแก้วน้อย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวชัชฎา ภู่เพ็ชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายชัยราวี ลาผม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสุกานดา แก้วกูล  ครู ชำนาญการ
0
14 นางวรรณลุ จารุจิตร  ครู ชำนาญการ
0
15 นางศิรินนภา พรนภดล  ครู ชำนาญการ
0
16 นายวัลลภ วงษ์เนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางหงษ์ฟ้า พานแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวีระชัย เสนารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวรัชต์ธร สังขทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางอัญรัตน์ ลีละเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวณัฐพร ทิพย์เนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายจำรัส อนันต์กลยุทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวภัทธิยา การมาสม  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวศิริพร จำปา  ครู ชำนาญการ
0
25 นายกิตติ โสภาที  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
10