โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 7 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 14 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดประดู่ในทรงธรรม

จำนวน 22

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 2 5 7
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
5
2
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสราวุธ เชาวน์ไว  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสกาวรัตน์ ดำละเอียด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจำเนียร สิทธิวิชาภิญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอภิรัตน์ นาครัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายอรรถกร เย็นเป็นสุข  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวขัติญา เปรมปราโมทย์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวรุ่งทิพย์ ดิษฐใจ  ครู ชำนาญการ
0
9 นายภูริวัจน์ รุณพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายวาทสิทธิ์ อินทรียงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวสุดารัตน์ สัจจวิโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวมนัสวัน บุญประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายมงคล อรุณฉาย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวณัฐกนา จิตรแห่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวน้ำฝน สมสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายอนุรักษ์ เขียวนอก  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวจุฑารัสส์ วีระประภพ  ครู ชำนาญการ
0
18 ว่าที่ร้อยตรีสรารัตน์ ทังสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวสุรีย์พร พันทวีศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
20 นางสาวปภัส ศึกษาสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวดิสสมัย รัตนวรรณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
6