โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 40 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มหรรณพาราม

จำนวน 47

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 3 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเสาวลักษณ์ คงทน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวพรพิมล เครือวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสายัณห์ โพธิ์ไพจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวกฤษณา ประชากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุนทรี บุญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางลักขณา เอื้อใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวดวงเดือน กลีบอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนาฏณฎา ชมภูนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางภิญญุภา บุญลักขะ  ครู ชำนาญการ
0
10 นายมานะ ผิวผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเทวี โพธิ์ไพจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพรนภา รัชนิพนธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจารุวรรณ เทียนเงิน  ครู ชำนาญการ
0
14 นางอภิรดี วัศราติยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอภิชาติ แสนโคตร  ครู ชำนาญการ
0
16 นางธิดารัตน์ บูรณวนิช  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอรนภา หนูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวกิตติภา นิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรติ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางวาสนา นาครัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวลักษณ์อนงค์ ดงขุนทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายคมกริช น่วมนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวเจนจิรา เฉลียวฉลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายณชพล ฐานะอุดมมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวชนัตตา ชื่นจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายวโรตน์ ศรีรัตนพาทานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวพรทิพ กล้ารอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายธีระพันธุ์ นาคายน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุมนา แทนบุญช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวกัญญา รอบแคว้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวจุฑามาศ หนูนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
60.00
33 นางสาวเจนจิรา เวียนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวดลฤดี ปัสสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวมยุรี ศิริคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวณฐพร ชาวพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกาญจนา วรสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายธีรธร วิศวปติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวปิยวรรณ เรืองสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายคะเณศร์ สมรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
8