โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 48 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 50 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มหรรณพาราม

จำนวน 67

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 3 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 7 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 34 50
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
5
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
8
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
29
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางเสาวลักษณ์ คงทน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวกฤษณา ประชากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางลักขณา เอื้อใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวดวงเดือน กลีบอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจารุวรรณ เทียนเงิน  ครู ชำนาญการ
0
6 นางอภิรดี วัศราติยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางธิดารัตน์ บูรณวนิช  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวกิตติภา นิมา  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวผกายมาศ เหมชูเกียรติ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวาสนา นาครัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวชนัตตา ชื่นจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายวโรตน์ ศรีรัตนพาทานนท์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายธีระพันธุ์ นาคายน  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวมยุรี วังสะจันทานนท์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวณฐพร ชาวพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวกาญจนา วรสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายธีรธร วิศวปติ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวนิธิมา อัศวบุญญาเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวปิยวรรณ เรืองสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายคะเณศร์ สมรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาววิมณเทียร เพาะบุญ  ครู ชำนาญการ
0
23 นายอิทธิณัติ เสวกโกเมต  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอรวรรณ จิตประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุวิบูลย์ พิมพ์ศรวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นายอาทิตย์ พลสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
27 นายจิตวัฒ เหมกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวปิยะเนตร ม่วงมีค่า  ครู ชำนาญการ
0
29 นายนำชัย แสนศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวกุลภัสสร ป้องคำ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวปาฏลี พรหมอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวเบญจภรณ์ ยันตะบุศย์  ครู ชำนาญการ
5
90.00
33 นายอนุวัฒน์ ไชยศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
34 นายศุภรัตน์ แนวเนียม  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสุนีย์ เกียรติสมพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวทวินันท์ ชุ่มจิตร  ครู ชำนาญการ
0
37 นายกิตติภูมิ มีมอญ  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาววิลัยลักษณ์ กาบแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
39 นายนฤเทพ บัวพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวรวิพร บุญมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวณภัทร์วรัญญ์ พิมพ์หล่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายพุฒิพงศ์ มะเดโช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวชนิดา สรสัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายกมล นาคสุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวจิราพร ยกตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวณัฐติญา พุทธิโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวภิญญดา พรมกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางเรวดี ไกรฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
7
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0