โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 28 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวัดนายโรง

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 3 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุริยันต์ สายสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางนฤมล แดงสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวลักขณา เพิ่มกุศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวจิรภัทร บุญครอบ  ครู ชำนาญการ
0
6 นายปภังกร หัสดีธรรม  ครู ชำนาญการ
0
7 นายปัทพงษ์ ธรรมสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางนฤมล หลายสุทธิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวศันสนีย์ ศานติรัตนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางพิมพา ศิริวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธีรวี สำราญศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวไพลินรัตน์ กุณสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายจักรภพ เมืองสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวทิพย์ภาภรณ์ สะเดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวพัชรี มานิตวิรุฬห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวอรสา สิงห์วงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวสุพรรณดา แสนบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายสถิตย์ กังวานณรงค์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสุรีพร แจ้งสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวชนาธินาถ รัตนะโช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางกชกร ศรีสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวมาลัย เกื้อกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวเหมสุดา คุมโสระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสุกัญญา อาจบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายภานุวัฒน์ สงแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายอดิศักดิ์ กิตติวรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวชนิตา ทองวิไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายศุภชัย แซ่ลี้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายพงษ์ศักดิ์ วรรณศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6