โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พิทยาลงกรณ์พิทยาคม

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 2 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจรูญ แตงอุไร  ครู ชำนาญการ
0
2 นางภาวนา ใฝ่มะโนธรรม  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกฤตยาภรณ์ ขันตี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางกัณฑ์กมล แตงอุไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวสุดารัตน์ จำปาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางนุชจิรา แจ่มกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายกิตติ โพธิ์อ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายทศพล ดีกระจ่าง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวญาดา สังขภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายพินิจ เครือเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวจันจิรา น้ำขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวเกสริน ภาคสุทธิผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวลดาวัลย์ สิริอัจฉรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสุนันทา อุ่นจางวาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายณัฐพงศ์ ทองมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวพัชราภรณ์ บุญเกื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวเบ็ญจวรรณ ถิ่นพิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4