โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 88 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 9 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 79 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดนวลนรดิศ

จำนวน 94

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 2 7 9
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
2
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววรวรรณ เงินชูกุล  ครู ชำนาญการ
0
2 นางผกานันท์ ใบศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอังคเรศ อิทธิปาทานันท์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวนิตยา นวลศรีทอง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวกิตติพร ฉันทลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางนิตยา คงสนิท  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวจิณณวัตต์ ขวัญสมบัติสมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกรกมล มินมุนินทร์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวอนิสา ยงยืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางปรินดา ไทยขำ  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาววรวรรณี คงชาตรี  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวพฤฒิสิญจน์ ไทยเจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุวดี ธนวรานิช  ครู ชำนาญการ
0
15 นางชัชพร แก้วคำแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสายชล มัคคารมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอัครัตน์ ไชยสาป  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวลดาวัลย์ ประโมจนีย์  ครู ชำนาญการ
0
19 นายพยนต์ สังข์สำราญ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสง่า แก้วคำแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายไพศาล สายนุ้ย  ครู ชำนาญการ
0
22 นายธานินทร์ ศรีลิโก  ครู ชำนาญการ
0
23 นางศุทธินี นิวาศะบุตร  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวสว่างจิต โค้วบุญงาม  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวไอริน จบศรี  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสิริพร เทพมา  ครู ชำนาญการ
0
27 นางอัษฎา จันทะพรหม  ครู ชำนาญการ
0
28 นางขันทอง หิดาวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
29 นายศักดิ์นรินทร์ สูตรสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายมารุต วิศวพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสุวานิตย์ สืบนิพนธ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวยุพิน สุดตานา  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสุพรรณาภรณ์ พึ่งพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางปริญญรัตน์ พลวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวศุภิสรา เพ็งตรุษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายสุธีธร รังสิมาหริวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวนิศา อินทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
39 นางสาววิภาวี เรือนกุณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางชัชสรัญ มีศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายณัฐพร ปุ๋ยรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวพัทธนันท์ อรุณศิริประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอุทุมพร เพชรแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวระเบียบ สอนบุญทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวปรียาภรน์ กลิ่นประทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายกัมพล นนทมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวกำไลทิพย์ เสมสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายปิยชาติ มรกตคันโธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวพัชรกร ยิ่งยงยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายรภัทร ขูรูรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวสุวาที ทองจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายคมกริช อินนะไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางศศิธร อารีพงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายพรพรรษ อัมพรพฤติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวพิมพ์พิจิตร ไชยเจริญชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางดุษฎี พันทะแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวชนิตา ชาญนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวปฤศณี พจนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาววัชรินทร์ ฉิมมุจฉา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายศราวุธ วงศ์สกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางจุฑามาศ นุชนาถ  ครู ชำนาญการ
0
63 นางภธิรารัช นันติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวปัทมา หิรัณย์สมบัติกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวสุภิญทิพย์ ตระกูลสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวทัศนีย์ อินทนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสิรีรัตน์ ฉัตรตะวัน  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาววิไลวรรณ โยธาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวปาลิกา ทองเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวนารีรัตน์ อาจเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางวาสนา โสภาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
72 นางสาวนภาพร ด่านแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวสุพรรณกัลยา คุปตินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาววรัญญา วีระวัฒนวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ตาแจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายอำพล นิลสระคู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวณัชชา เงินธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายวิฑูรย์ ศรีผดุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายอรรถชัย แสนโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวโชติมาศ เกตุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวศุภลักษณ์ ครุฑคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวศิริปาน วันเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายพีรสิน อาจเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางอนัญญา เบญจมาภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววิจิตรา สวัสดิ์โรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางอัชวรรณ ลือชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวพีรยา พืชเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวแพรวดาว สลับศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
18