โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางปะกอกวิทยาคม

จำนวน 146

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 8 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 10 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 26 41
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 9 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 13 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 5 9
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 8 11
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 47 83 130
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
8
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30
5
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
12
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
3
2
0
0
6 ศิลปะ
4
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
4
4
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
78
33
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมพงษ์ ไชยวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวจงกล เพ็งสุพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางนิตย์ธีรา พ่วงเพิ่มทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวพรมมารินทร์ แทนรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางจำรัส ไขกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางนุชรี เลิศรัตนบวรกุล  ครู ชำนาญการ
0
7 นายวรชัย เดชบรรทม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางนภัสนันท์ ปั้นเก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพจนารถ ศิริธรรม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวสุพรรณี วารีธรรม  ครู ชำนาญการ
0
11 นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 จ.ส.อ.สลิล ศักดิ์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางชนกชนม์ แหยมประสงค์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางประถมาภรณ์ ทองดี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางอรัญญา จันทร์มี  ครู ชำนาญการ
0
16 นายวัชรชัย ถาวรานุรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายนริศวร์ สุจิตต์ธรรมคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสุดาวัลย์ โสตะจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายนิพนธ์ นิลคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวรรณี แสงเดือนฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสิริกร ตันทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวโนร์หัสมะห์ สติรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุภาพร สุภิตาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวต้องจิตต์ ก้อนในเมือง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางกรรณิกา แช่มประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางนงนุช แพทยานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางจิณณพัต จันทบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอัญชุลี วิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวพรศรี ลีทวีกุลสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวพิกุล แสนชัยนาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสมภพ บุญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายทวีพงศ์ สูตรภาษานนท์  ครู ชำนาญการ
0
35 นายชุมพร น้อยเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางรพีพรรณ พูลผล  ครู ชำนาญการ
0
38 นยเฉลิมพล มั่นทองประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายเด่น จิตวิขาม  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวพรพัสนันท์ แสนสีสม  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสุธารัตน์ วิชากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวอุลิตา ทีเกาะ  ครู ชำนาญการ
0
43 นายวราฤทธิ์ ก๊าสอุไร  ครู ชำนาญการ
0
44 นายพงศกร ดอนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวบัวหลวง กุลเกษ  ครู ชำนาญการ
0
46 ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ สังสดมภ์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางชนกชนม์ แหยมประสงค์  ครู ชำนาญการ
0
48 นายสุทธิเดช ไกรนรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางชญานิศ รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
50 นายทวีรักษ์ เจียมวรกุลชัย  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสุนทร มูลศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวจารุวรรณ กุลดิษธรรม  ครู ชำนาญการ
0
53 นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
54 นายบรรจบ คำเพราะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 ว่าที่ ร.ต.รัชชานนท์ น้อมรับพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวณัฐญาดา จันทร์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒกูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวพิราวรรณ คำสุ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางลำพูน ระดาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวณัฎฐนันท์ บุญเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวรสสุคนธ์ ดอกลำพู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวฐิติกาญจน์ งามเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวณัฏฐ์ชญาภา เดี่ยวยิ่งเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวพัชรินทร์ ณ สมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวธฤษวรรณ ศิริพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวจุฑามาศ แสงชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวนาถยา รักษานาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวลลิตา บินรามัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวอารีย์รัตน คงพิทยาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายสุรวัฒน์ ขจรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวนิภารัตน์ โชคเหมาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวจิราภรณ์ บุตรราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายธรรมรงค์ศักดิ์ ราชเดิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายปราศรัย เจตสันติ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายอนันตชัย จงสมจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวเบญจมาศ ณะอิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายธีรภัทร์ อินธิแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวสุธิดา ก้อนจันทร์เทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวนุชสุคนธ์ อักษรศรี  ครู ชำนาญการ
0
82 นายอัครเดช หนูจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาววลัยลักษณ์ หาญสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
84 นายไพวัลย์ สอนซ้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวพุทธชาติ เรืองฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางพรพรรณ นมัสไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายศิวพงษ์ แสงนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายสง่า จิตรกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางวรรณภา สัตราศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายบดินทร์ งามแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายอุดมศักดิ์ เล็กวงษ์มณีพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวเพ็ญศิริ เนตรจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายวีระยุทธ อุปเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวอรณี วรรณวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายอนุชิต หอมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสุภัค ขันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสุภาพร ประสมทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายณัฐพงศ์ นพโลหะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายธีระศักดิ์ เกตุอำไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวนิตยา ฆนาเกียรติ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายศราวุธ ปาสกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวทัศนีย์ กวาดชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายชาญวิทย์ ชูพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวปิยนุช เรียมสันเที้ยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวปุณยาพร พลายงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายจิตรพล เจริญวงศานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวพูนศรี สร้อยเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวสุลมัย สุพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวพรรณนิดา บุญการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวกมลวรรณ เตยสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายสิทธิพงศ์ สุวรรณคช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวสุพรรณี ซองทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายศิวพงษ์ แสงนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายกิติพงค์ พรหมชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวยุพาวดี ศรีพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายชุติเดช สำเร็จ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางสาวศศิกานต์ ชาติสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายพงศกร ป้อมแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวทิพย์สุดา แสงสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายวัลลภ ใสรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาววาส โป๊ะพนม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวจุฑามาศ อภิมหาเดชาพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวพจนีย์ จันทร์ปรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวศิริวรรณ พรมพาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายธรรมรัฐ ลำพุทธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นางสาวพิมพ์ชนา พาณิชย์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวกวีวรรณ กนกพัฒนกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวเพ็ญศิริ วิมารเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวปวีณา มณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นายพรวิชิตย์ อาจหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
3