โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 114 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 118 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สุรศักดิ์มนตรี

จำนวน 200

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 12 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 9 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 20 26
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 5 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 14 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 5 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 5 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 40 78 118
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
4
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
4
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
10
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
4
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
8
8
4
0
0
6 ศิลปะ
2
4
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
4
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
2
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
48
42
28
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางดารณี มีสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสรวง โพธิสุทธิกูล  ครู ชำนาญการ
0
3 นายภูริเชษฐ์ ลำลอง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอารีย์วรรณ เลิศลพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางเทวารัตน์ สุธาพจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวรัตนา เล็กพุก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายจรักกิจ จันทะเวช  ครู ชำนาญการ
0
8 นางธัญรัศมิ์ จิตรจรัสพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายเสริมศักดิ์ สมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสกล เกลี้ยงประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางรุจีวรรณ์ เกตุนวม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเบญจพร สินธุวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสมหมาย ควรนิยม  ครู ชำนาญการ
0
14 นางกุหลาบ เทียบคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวอัมพร ทัศนานุตริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางเมตตา สารมานิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางธีรยา สิทธิปาลวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
19 นายชูชาติ อุ้ยหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางพรเพ็ญ กุลวงค์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางธรรศธฤต ตนสกุลเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนงเยาว์ ชูสิมา  ครู ชำนาญการ
0
23 นางนภสร ยอดชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวชบา เด็ดดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางมณเฑียร วัชรธนาลักษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวพรกมล ทานประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสิทธิรัตน์ อิสารพายุห์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางอมรรัตน์ รัตนกุญชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางมนสิชา ชอบชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาววิชุดา กันอ่วม  ครู ชำนาญการ
0
31 นางทิพวรรณ สุวัณณุสส์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสุวรรณา อินทร์ฉาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางจิราพร รุ่งโรจน์ศรีบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางนภัสรา อุทปา  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสุมณฑา ลีวิโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวพัชรินทร์ เสี่ยงเทียน  ครู ชำนาญการ
0
37 นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช  ครู ชำนาญการ
0
38 นายสมพงษ์ จุลดาลัย  ครู ชำนาญการ
1
0.00
39 นายอนุชา หมีเงิน  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวจินตากรณ์ อิ่มรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวกิ่งดาว เทศกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวพิชญาภา พัฒน์รดากุล  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวรุ่งทิพย์ ใจรักเรียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวสุกัญญา จินดาทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายรัฐราษฎร์ เกื้อสกุล  ครู ชำนาญการ
0
46 นายศุภเกียรติ์ เตชะ  ครู ชำนาญการ
0
47 นายเทิดพงษ์ ศรีวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาววิไลลักษณ์ เสมเถื่อน  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวศรุดา ก้อมมณี  ครู ชำนาญการ
0
50 นายสิทธิธรรม โพธิ์พันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นายชวลิต พิมพาทอง  ครู ชำนาญการ
0
52 นายปธิกร ปัถยภากรณ์  ครู ชำนาญการ
0
53 วีรยุทธ เข้าคลอง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
54 นางศุภนิจ ครองยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 วาสนา วิถีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวลดาวัลย์ ชั้นประดับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางเรณู พยุหเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวประภัสสร ผะแดนนอก  ครู ชำนาญการ
0
59 นายมัทนฉัตร กล้าหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางกนกพิชญ์ สมสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวสุปราณี ศรีมุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายบุญเชิด ชุมพล  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวศจิดา ฉายอรุณ  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสุภิสรา กุลวิภากร  ครู ชำนาญการ
3
115.99
65 นางสาวพัชรีย์ เงินพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวรุ่งอรุณ รุนรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายธานี เขียดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวพัชรินทร์ แสนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวจันทร์มณี ทองเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต ป้อมอาษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวจุฬาพร แก้วพวง  ครู ชำนาญการ
0
72 จิตติมา หมัดจะกิจ  ครู ชำนาญการ
0
73 นางสาวธันยาภรณ์ คอนคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
74 นายวรวุฒิ สุขสถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายประสงค์ พรหมเครือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
76 นายศักดิ์ศรี สีละโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวปาริชาติ ฮวดยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายวัชนะ กระจ่างจบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายทศพล ศิริคุปต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายนันทนัช สุขแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวมัจฉา ชุมสงฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 สิริพร ยศธนวรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
83 นายวีรยุทธ์ คุ้มโภคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวภควรรณ คงไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววรรณภา มูลสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายวิสุทธิ์ อ่างคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางบุษยพรรณ พรหมวาทย์ จันทรา  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวศิวธิดา ทรัพย์เหมือน  ครู ชำนาญการ
0
89 นายชวิญ ทวิอัจฉริยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายจักรพงค์ มงคลแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวประริศตา วรรณชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
92 นายธนิน สิงหนาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
93 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร หวังชอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
123.99
94 นางสาววิลาวัลย์ อมตพิทักษ์สกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
36.00
95 นางสาวอำไพพรรณ ส่งเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
96 นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวสุรีรัตน์ รัตนพงศ์ธระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
0.00
98 นายนภวัต โฉมเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวนาราภัทร ไทยวัตถุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 สโรชา เอี่ยมสุรนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 ภานุมาศ สีน้ำเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวสุพัฒตรา ไชยเมือง  ครู ชำนาญการ
0
104 นางพัลภา สุมิตรเหมาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางพรปวีณ์ กาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวพรพิมล ศรีเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายกษมะ นิจจันทร์พันศรี  ครู ชำนาญการ
0
108 นางพัชรีพรรณ ขันธ์จำเนียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นายอานุภาพ มั่นเหมาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวปภัส ศึกษาสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 ยุวดี นุตกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 ลัลน์ลลิต กันธิยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวนภสร สิทธิไกรพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 รมิดา เพ็ชร์แก้วนา  ครู ชำนาญการ
0
115 เกียรติพงศ์ บุญฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 ชวลิต พิมพาทอง  ครู ชำนาญการ
0
117 กมลวรรณ์ ชื่นกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
38