โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 33 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุนนทีรุทธารามวิทยาคม

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 11 22 33
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
0
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
3
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
19
11
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธีรเดช จันทรางศุ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายวิริทธิ์พล ปัญญาพฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวอัมพุช อิศรสันติวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
4 นางสาวนิลวรรณ ศิริอังกุล  ครู ชำนาญการ
1
6.00
5 นางธัญญวัน เมืองสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายพงศ์ธร ศุภโชคพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสมเกียรติ คงหาสุข  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวภาสินี พิมพะนิตย์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางธิดารัตน์ ภักดีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
10 นางสาวศิริพร พานวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาววิมล พรมทองดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวรินรดา ปิณฑวรรธนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายนนธชัย ปัญญาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
14 นายศิวดล พลวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
15 นางพิชามญช์ พันธุ์ยุลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายจเรณ์ สุขรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
17 นายอาทิตย์ ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวนิภาพร ปัญญาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
19 นางสาวเกวารี ดรุณเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวอรวีร์ สายเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสายทอง ดวงแก้ว  ครู ชำนาญการ
1
8.00
22 นางสาวทิพย์สุคนธ์ สังข์อนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวสุคนธ์ธา ธรรมพุทโธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวจารุวรรณ เริงสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
25 นางสาวภูริชา วงศ์วาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวปิยะพร แพ่งเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
18.00
27 นางสาวคณัฏพัส บุตรแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
28 นางสาวประพรรณสี มีสำโรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสาริศา สุกิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
12.00
30 นางสาวเมธาวี เดชชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
31 นางสาวสุรีพร กันเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายสุรพล ไชยราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
33 นางสาวกาญจนา ธูปบูชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายทวีศักดิ์ กันทาทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาววีรญา เกษหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5