โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 134 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 138 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

จำนวน 189

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 12 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 15 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 21 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 9 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 15 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 5 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 5 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 11 16
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 7 7
0
0
0
0
  รวม 38 100 138
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
6
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
11
7
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
12
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
9
4
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
6
1
0
0
6 ศิลปะ
6
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
4
0
0
8 การงานอาชีพ
8
5
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
2
2
3
0
0
  รวม
67
46
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพรปวีร์ อระวีพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวสิริพรรณพร แก่นเพชร์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวกชพร อารัชกุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางกัญญดา จันเซ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายภาสกร บัวครอง  ครู ชำนาญการ
0
6 นางกนิษฐา อุ่นอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวขนิษฐา ลีลาเอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายจิตรภาณุ อัครประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางจิรายุ์ พูลพิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชาญณรงค์ สุขสุสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางนที สุขทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางพรทิพย์ ภัทรวานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
26.00
13 นางพวงทิพย์ ศรีโสดา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางพัชนี เฮงตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางภคพร เฉวียงหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายรพี ตติยทิติมา  ครู ชำนาญการ
0
17 นางระพีพรรณ วาสนจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางระวีวรรณ จันทรสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางรัชดา ระเบียบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสมพิศ จักรเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสิริพร นทีจารุชิต  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสุขันต์ จันทรสมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสุมาลี หวังประโยชน์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางอนุวรรณ กิตติสุคนธ์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางอุไร แก้วจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางรุ่งรัก รุ่งรัตนเสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางจารุวรรณ ทรัพย์สมาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาววิริญญา ศรีสงเปลือย  ครู ชำนาญการ
0
29 นายสมพงษ์ สว่างศรี  ครู ชำนาญการ
0
30 นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวอุษา ขุนทอง  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวสุธาวัลย์ ลิ้มเจริญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายต่อพงศ์ อุตรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวฐาปนีย์ ผุยคำภา  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสุนัน ชำนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวปัทมาพร คำโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวพงศิณี ศิริรัตน์ถาวร  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวประกายดาว พลรักษ์เขตต์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวจิรา อร่ามโชติ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวเปรมฤดี กนกรำไพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสาวิตรี ปลื้มเนตร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวนลัทพร จูฑะเตมีย์  ครู ชำนาญการ
0
43 นายณัฐพงศ์ แถมยิ้ม  ครู ชำนาญการ
1
17.00
44 นางสาวสุพัจนา นามประดิษฐ์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
45 นางสาวพรศิริ ดีเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวกันยา ปาทาน  ครู ชำนาญการ
0
47 นายธนาณุวัฒน์ นาคยิ้ม  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวทัศอร คิดปัญญาเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
49 นางฌัฐนันท์ สูตรสุคนธ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางวิไล สุขเกื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวอัญชสา วัชระเสวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวอัญ เรืองศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวมนสิรี ศรีรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายศุภวัฒน์ ด้วงรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวฐิติพร สมเขาใหญ่  ครู ชำนาญการ
0
56 นายภาคี เดชตรัยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 ว่าที่ร้อยตรีตรีพล อาโปกุล  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวสุวิมล อุดมวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวดรุณรัตน์ แซ่จิ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายเอกราช โอสรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวสุภาวดี ไชยศีรษะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวคำภู วงกาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายปัญญา ธงเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวสุรางค์ พุ่งโตมร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายนพคุณ สุขสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวเอื้ออาทิตย์ อิ่มเต็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสารา หนูแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
68 ว่าที่เรือตรีคณกร ยมหานิษฐา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาววรรณา ราชเทวินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางอุทุมพร ณ นคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวไพจิตร อภัยโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวอุไรวรรณ พูมขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายมีชัย ศรีอำพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวนารีรัตน์ เสมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายขจรศักดิ์ สายดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวสุฑารัตน์ ขวัญอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสายพิณ ศรีวรพจน์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
78 นายวีระยุทธ บุญเลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายสุพัฒน์ กลัดสมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวพรสุดา สุทธิชัยยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายทศนันท์ เปรมใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวจิดาภา หวังสุขเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายพิชัย แสนเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายปรเมษฐ์ ศรีรัตนโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวเอมอร พูลสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวสินีนาฏ วชิรธานินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวนิลาวัลย์ ง้าวกาเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายพิสิฐ นคราบัณฑิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายกฤษฎา รักร่วม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวมุกดา คุ้นประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวเตือนจิต โยธี  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวสมรักษ์ อินทนุพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวนิภาพร เกื้อกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวสุรัชดา บุระวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวประภัสสร จันทร์พูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวภัสนี มะรังศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวพรตรียา กมุดรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายวิรัตน์ อุ่นศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายอมร หินไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายปิติพงศ์ ประทุมแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวศิรินญา แสงบัวเผื่อน  ครู ชำนาญการ
1
40.00
103 นางสาวศริยา แก้วลายทอง  ครู ชำนาญการ
3
51.00
104 นางสาวธันยนันท์ ฉัตรนุสรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวณัฏฐ์นิดา นพรวณิชกุล  ครู ชำนาญการ
0
106 นางสาวบุษกร สุขทั่วญาติ  ครู ชำนาญการ
0
107 นางพิชญ์ธิมา ธีราโมกข์  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวพิชญ์สินี ปิยภัทร์ภากร  ครู ชำนาญการ
0
109 นางสาวชลราดา คล้ายจำนง  ครู ชำนาญการ
0
110 นางกิตติยา ทัศนะสกุล  ครู ชำนาญการ
0
111 นางสาวสายพิณ สมศรี  ครู ชำนาญการ
0
112 นายวีระวุธ ศิริปุณย์  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวพนิดา ดีหลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวเพชรรัตน์ ทองนำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายแวอิสวาดี หะยีสอเฮาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายเกรียงศักดิ์ สมพันธ์แพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายสิทธิชัย โบราณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นายศักดิ์ชาย วัลดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
119 นางเสาวภา วัชรกาฬ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
121 นางสาวนิตยา ปรุงผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวพิศิษฎา พิพัฒนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาวณัฏฐนิช รอดเลิศ  ครู
0
124 นางสาวริยาณี เจ๊ะดอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาวระวิพรขนิษฐ์ สนิทพ่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายธวัชชัย ประภายวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาวเฉลิมศิริ วงศ์ศรีใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางสาวธีร์จุฑา เทศสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นายเจตสิทธ์ สว่างเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวญาณาภรณ์ บุญปก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นายธนบูรณ์ แฝงจันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวญาราภรณ์ รุ่งกิจการวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวไอลดา มณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นายจารึก ภมร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
22